Свали документ

ПРАВИЛНИК ЗА ПОМИРЕНИЕ

на Център за медиация към Арбитражен съд
при Сдружение с нестопанска цел
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ»

 

Въведение

Спогодбата е желан способ за разрешаване на международни и вътрешни частноправни спорове.

 

 

Център за медиация

Чл 1.  Центърът за медиация е част от структурата на Арбитражен съд при Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (ЕИМА) и обединява медиатори, вписани в списъка на медиаторите към Арбитражен съд при ЕИМА.

Чл 2. Центърът за медиация е създаден за разрешаване на спорове и преодоляване на конфликти чрез медиация като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове.

Чл 3. Центърът за медиация предоставя следните услуги:

  1. предоставяне на информация и указания относно същността на медиацията и провеждането на медиация,
  2. администриране на отнесените за разрешаване спорове чрез организиране на процедура по помирение,
  3. съдействие при избора на медиатор от Списъка на медиаторите към Центъра за медиация,
  4. осъществяване на връзка между страните и медиатора с оглед осигуряването на оптимално взаимодействие между тях и ефективност на процедурата по медиация,
  5. съдействие на страните при организирането на допълнителни услуги в хода на медиацията, като превод, секретарски услуги и други;
  6. финансово администриране на процедурата по медиация,
  7. осигуряване на помещения и други средства за провеждане на медиацията.

 

Приложно поле

Чл. 4. Предмет на помирението по този правилник могат да бъдат вътрешни и международни спорове от частноправен характер, по които е допустимо сключване на спогодба.Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация, тези Правила и съобразно желанията на страните и по преценка на медиатора

 

Започване на помирението

Чл.5. (1)Помирителното производство започва по общо съгласие на страните по спора или по искане на една от тях.

(2)Страните подават до Арбитражния съд при„Европейска Институция по Медиация и Арбитраж” (АС ЕИМА)заявление за започване на помирение в три екземпляра по образец. Заявлението за помирение се подава в деловодството на АС ЕИМА, по пощата или по друг начин, вкл. по електронната поща на АС ЕИМА.

(3) Заявлението за започване на медиация трябва да съдържа имената, адресите, телефоните, факс и електронна поща на страните по спора и техни овластени представители, ако са посочени; кратко описание на предмета на спора, оценка на стойността му при възможност; избор на един или повече медиатори от Списъка на медиаторите към АС ЕИМА.

(4) Към заявлението е препоръчително да са приложени писмени документи по основните факти на спора, справки и др.доказателства, както и документ за внесена регистрационна такса и депозит за разноски съгласно Тарифата към този правилник. Таксата е вносима по банков път в сметка на ЕИМА или в деловодството на АС ЕИМА. Към заявлението се прилага попълнен от заявителя анкетен лист с отворени въпроси, които ще ориентират медиатора относно причините за спора и отношенията между страните. Страните посочват медиатор

(5)Когато заявлението за помирение се подава от една от страните, Секретариатът на АС ЕИМА незабавно изпраща препис от него на другата страна, която в 15-дневен срок от получаване на съобщението следва да заяви дали приема или отказва да участва в помирението. При отказ или при липса на отговор, помирително производство не се образува. Секретариатът уведомява за това молителя и му възстановява 50% от внесената регистрационна такса и неизползваната част от депозита за разноски.

(6)Ако другата страна приеме да участва в помирението, тя уведомява писмено АС ЕИМА за своето съгласие. Секретариатът на АС ЕИМА образува производство по помирението и незабавно изпраща препис от становището на заявителя, като увeдомява двете страни за необходимостта от заплащане и размера на таксата за медиация и депозит за разноски по образуваното медиационно производство, които следва да бъдат внесени най-късно 2 работни дни преди започване на уговорената среща.

(7) Ако едно от страните не внесе своята част от определените първоначални такса и разноски, но желае да участва в опита за помирение, другата страна може да внесе нейната част. При невнасяне на определения аванс, помирителното производство се прекратява, за което Секретариатът уведомява страните.

 

Помирител

Чл.6.Помирител е всяко дееспособно физическо лице, вписано в Списъка на медиаторите и помирителите при Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж” /ЕИМА/. В работата си помирителят се ръководи от фактите, приложимия закон и справедливостта.

 

Производство за помирение

Чл. 7. (1)Ако страните не са определили помирител, Председателят на АС ЕИМА определя един неутрален помирител, като изхожда от характера на спора и квалификацията на помирителя. Секретариатът уведомява помирителя и страните за това и определя срок, в който следва да обосноват становищата си.

(2)При приемане на мисията помирителят представя в Секретариата и на страните, които участват в производството за помирение, писмена декларация за независимост и безпристрастност при осъществяване на помирението, както и за конфиденциалност по отношение на фактите и обстоятелствата, които са му станали известни във връзка с това.

(3) Освен при съгласие на страните, помирителят не може да бъде арбитър, представител или съветник на някоя от тях в арбитражно производство по същия спор.

(4)Страните се задължават да не призовават помирителя като свидетел в съдебен или арбитражен процес по спора, предмет на помирението, освен при общо съгласие.

(5)Ако помирителят почине, откаже се от мисията си или не изпълнява своите задължения, той се заменя с нов помирител по реда на ал. 1.

(6) При започване на медиацията помирителят представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, правилата за провеждането й, и ги информира за последиците от медиацията и възможностите евентуално постигната спогодба да бъде изпълнена.

(7)За изясняване на спорните обстоятелства и за обсъждане на възможните отстъпки, които всяка от страните би била склонна да направи с оглед доброволното уреждане на спора, помирителят може да се среща с всяка от страните поотделно, преди да ги покани за съвместно обсъждане на възможните варианти за помирение.

(8)Центърът за медиация към АС ЕИМА предоставя помещения за срещи на помирителя със страните, като осигурява при нужда технически средства за изготвяне на споразумението.

(9)Страните участват в помирителното производство лично или чрез изрично упълномощени представители. Те могат да бъдат подпомагани и от съветници и/или експерти. На срещите с помирителя трети лица могат да присъстват само със съгласие на страните.

(10) Ако опитът за помирение е успешен, постигнатата спогодба се подписва от страните и от помирителя. Един екземпляр от нея се прилага към досието по помирението.

(11) Когато помирението е постигнато по спор, по който е висящо дело пред АС ЕИМА, страните могат да поискат сключената от тях спогодба в помирителното производство да се възпроизведе в арбитражно решение при уговорени условия.

(12) Страните се задължават да не използват като доказателство в съдебно или арбитражно производство:

(а) изложените от другата страна становища или предложения, направени при опита за помирение;

(б) предложенията, направени от помирителя;

(в) факта, че една от страните е изявила готовност да приеме предложенията на помирителя за спогодба.

 

Приключване на производството за помирение

Чл. 8. (1)Опитът за помирение приключва:

(а)с подписване на споразумение;

(б)с писмено уведомяване на помирителя от страните или една от тях за отказа им от опита за помирение;

(в)с протокол от помирителя, който констатира, че опитът за помирение е бил неуспешен.

(2)Наличието на процедура за помирение пред други организации и лица не е пречка за провеждане на помирение по този правилник.

 

Разноски по помирението

Чл. 9. (1)Разноските за производството за помирение са определени в Тарифата за помирителни и медиационни такси и включват:

(а)регистрационна такса;

(б) такса за медиация;

(в) депозит за разноски;

(2)Разноските по помирението се понасят по равно от страните, освен ако в спогодбата е предвидено друго.

Чл 10. Всички документи, изходящи от Центъра за медиация са скрепени с печат на АС ЕИМА.

Чл 11. В деловодството на Арбитражен съд ЕИМА се води и съхранява на хартиен носител пълната документация, свързана с отнесените за разрешаване чрез медиация спорове към Центъра за медиация. Всички документи, постъпили в деловодството са поверителни и тяхното съдържание или резултата от медиацията не се съобщава на никого, освен на страните и на медиатора. На всички документи по делото се правят копия, които се съхраняват под номера на помирителното дело в допълнително архивно досие. Документите не се изнасят извън помещенията на Арбитражен съд ЕИМА.

Чл 12. При необходимост от предоставяне на документи, страните ги предоставят на медиатора, който съставя протокол за предаване на документи по образец. След приключване на медиацията документите се връщат на страните и се съставя протокол за връщане на документи.

Чл.13. Деловодството предоставя помирителното досие само на страните за ползване в помощенията на АС ЕИМА, за което се оформя КОНТРОЛЕН ТАЛОН.

Чл.14. Медиаторът, Центърът за медиация към Арбитражен съд ЕИМА и неговите служители не носят отговорност за действия или бездействия, свързани с процедурата по медиация.

 

Правилникът е приет с решение на Управителния съвет на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж” (ЕИМА), Протокол от 25.09.2013 г., изменен на 28.03.2014г. и влиза в сила веднага.