ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

    С настоящото заявление изразявам съгласието и решението си за започване на процедура по медиация за разрешаването на описания по-долу спор, която да бъде осъществена от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд към Сдружение «Европейска институция по медиация и арбитраж»

СТРАНА

Име(име, презиме, фамилия)

Адрес:


Телефон:


E-mail:


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА

Име(име, презиме, фамилия)

Адрес:


Телефон:


E-mail:


ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА СПОРА:

ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА СПОРА:

ИЗБОР НА МЕДИАТОР:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за платена регистрационна такса съгласно Тарифата за медиационните и помирителни такси на Центъра за медиация към Арбитражен съд «Европейска Институция по Медиация и Арбитраж».

2. Писмени документи по основните факти на спора.


3. Анкетен лист.

ЗАЯВИТЕЛ:


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА:


ДАТА: