П О К А Н А за участие в научна конференция

 

СЪВРЕМЕННОТО МЯСТО И РОЛЯ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И АКТУАЛНАТА ПРАВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9-10.11.2018 г., Велико Търново

 

 Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в научна конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“, която ще се проведе на 9 и 10 ноември 2018 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Конференцията се осъществява с подкрепата на едноименния проект по Наредбата за научно-изследователската дейност на МОН от екип от Юридически, Исторически, Стопански и Философски факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Основната цел на предлаганата конференция е превръщането й в научен форум по проблемите за мястото и ролята на алтернативните способи за разрешаване на спорове и конфликти в правен, исторически, икономически и политически аспект.

Можете да се включите в конференцията с доклад с продължителност до 15 минути. Приоритетно, но не единствено, внимание ще имат предложения, които се отнасят до проблеми като:

 • Актуални тенденции и изследвания върху развитието на алтернативните способи за разрешаване на спорове и конфликти;
 • Сравнително правни изследвания на практиките в държави-членки на ЕС, както и практиките на българските съдилища;
 • Исторически традиции в България в лицето на института на посредничеството, арбитража, както и различните форми на спогодби;
 • Политическата медиация, модели за разрешаване на спорове и конфликти;
 • Психологически аспекти на медиацията, като алтернативен способ за разрешаване на спорове.

Общото познание на темите за посредничество, спогодба, помирение, споразумение, арбитраж надхвърля знанието на отделните правни науки по темата, за това в конференцията могат да се включат изследователи от различни области на науката.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, управленци, юристи, социолози, политолози, психолози, педагози, тесни специалисти по темата, работещи в областта на медиацията и алтернативните способи за разрешаване на спорове, експерти др.

 Вашият текст следва да бъде оформен според стандартните технически параметри и да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 150–300 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата, заглавията на публикациите на кирилица се превеждат на английски език.
 • Обем на докладите до 15 страници.

Официални езици на конференцията: английски, български, руски.

Заявки за участие, включващи резюме (до 150 думи) се приемат до 20.07.2018 г. на следния имейл адрес: [email protected]

Желаещите да се включат в конференцията трябва да заплатят такса правоучастие 70 лв./40 евро/, изпратена по банков път:

Банка: ТБ „Алианц България“

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG 50 BUIN7001 3152500016

Основание за плащане: Такса правоучастие от името на [име на участника] за конференция на Юридически факултет на ВТУ „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Таксата на всеки участник включва:

 • Конферентни материали;
 • Участие в секциите на конференцията;
 • Кафе паузи;
 • Коктейл;
 • При доклади в съавторство всеки автор заплаща отделна такса.
 • При участие с доклад без присъствие на конференцията се заплаща пълната такса участие.
 • Един печатен екземпляр от сборника с докладите от конференцията.

Медиаторите решават спорове без съд

 

Съдебното производство е класическият начин за решаване на професионални и лични спорове, в които страните не съумяват да постигнат равновесие на интересите си. Но често съдебните процеси отнемат много време и средства. Много по-бързо, по-лесно и с много по-малко средства протича процесът на помиряване, ако той се осъществява от самите спорещи. Именно за това в съвременните общества е развит един алтернативен начин за решаване на споровете, а именно медиацията (посредничеството).

Основата

Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове. Тя е реална алтернатива на съдебния процес. В България от 2004 г. този процес е уреден със Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15.03.2007 г. на министъра на правосъдието за условията и реда за одобряване на организациите, които подготвят медиатори, изискванията за обучение на медиатори, създаден е ред за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етичните правила на поведението им.

По своята същност медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на споразумение, което удовлетворява взаимно всички страни в спора.

Характерно за процеса на медиация е, че процедурата е доброволна и поверителна, като третото лице – медиаторът, подпомага спорещите страни и ги води към споразумение. Влизането в процеса на медиация става доброволно по волята на страните в спора, като именно неформалността на този извънсъдебен способ дава възможност той да бъде прекратен по всяко време, ако не се стигне до съгласие. В този смисъл медиацията е много по-гъвкава като процедура, за разлика от съдебния процес, а и в крайна сметка постигането на съгласие е чрез компромиси, направени при взаимност. Този начин на решаване на спора е практическа възможност спорещите сами да изгладят проблема. За разлика от съдебния процес обаче, медиацията не може да гарантира решаването на спора.

Посредникът

Основно действащо лице в процеса по медиация е медиаторът. Той е неутрална страна в спора и действа съобразно определени правила на поведение и поема отговорност при преговорите между страните. Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решения. По време на преговорите всички обстоятелства, факти и документи, които се използват и станат известни, са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички дискусии и коментари, довели до решаването на спора.

Приложно поле

Медиацията може да се използва за решаването не само на правни, но и на извънправни спорове. Важното е разногласията да не налагат непременно намеса на държавата за решаването им, а да може да се решат успешно от самите страни.

В Закона за медиацията се определят и видовете спорове, при които тя може да се прилага: граждански, търговски, трудови, семейни, административни, такива, засягащи потребителските права, спорове между физически и/или юридически лица. Прилагането на медиацията в сферата на наказателното право е възможно само в изрично предвидените от Наказателнопроцесуалния кодекс случаи. Когато закон или друг нормативен акт предвижда специален ред за сключване на споразумение, медиацията не се използва.

За разлика от съдебния процес, който завършва с решение, успешно проведената медиация завършва с подписване на споразумение, с което се съгласяват спорещите страни.

Съгласието

Споразумението в медиацията представлява по същество един договор. Затова от неговите последствия може да се възползват само страните, участвали в процеса по медиация за конкретния спор. Споразумението е едно приемливо и за двете страни изявление, което урежда отношенията им след успешното приключване на спора и служи като основа за бъдещите им действия, за които те са постигнали съгласие. Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили. И накрая, за да може то да изпълни своята цел, споразумението трябва да съответства на закона и морала. Споразумение, което противоречи на закона или го заобикаля и/или накърнява добрите нрави, е нищожно и законът го обявява за несъществуващо.

При договарянето страните имат пълна свобода на волята, като законът им дава възможност сами да определят вида на споразумението. Формата може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка. Устната форма се използва рядко и само когато се уреждат еднократни действия и страните си имат доверие. Писменото споразумение трябва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора и подписите на страните.

Писмената форма с нотариална заверка е по-сложна форма на споразумение, защото изисква съдействието на нотариус. Тази форма обаче дава по-голяма сигурност за изпълнението му и евентуалната възможност за неговото оспорване. По своята форма споразумението е частен документ, а съгласно действащия Гражданскопроцесуален кодекс всеки може да представи на нотариус частен документ, за да бъде удостоверена датата на неговото представяне и/или подписите, и/или неговото съдържание. Страните имат свобода при избора каква част от споразумението да заверят нотариално. Удостоверяването на датата и подписите се прави чрез бележка в специален регистър за тези удостоверявания, а при удостоверяване на съдържанието се прави препис, който се пази в специална книга.

Медиаторите

Медиацията се осъществява от физически лица. Те могат да имат различна професия и степен на образование, но задължително преминават през специален курс на обучение. От кръга на физическите лица, които могат да изпълняват ролята на медиатори, са извадени съдиите.

Съгласно Закона за медиацията медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави, процедурните и етичните правила за поведение. В своята дейност медиаторът се ръководи от принципите на компетентност и независимост, поверителност, неутралност, безпристрастност, доброволност и равнопоставеност на страните.

Процедурата

Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора. Предложение за използване на медиацията може да  направи и съдът, ако за спора е сезиран той, но на етап, на който делото не е започнало по същество, или друг компетентен орган, пред който е отнесен спорът за решаване. Медиацията може да представлява предварителна договореност между страните да отнесат един бъдещ възможен спор между тях към медиация. Това може да се уговори и като клауза от договор. В процеса по медиация се допуска участието на един или повече медиатори, страните по спора, техни представители или адвокати, специалисти със специални знания, ако спорът налага това. Процесът по медиация протича на сесии, като по време на процедурата медиаторът помага на страните в изясняване на спора.

Не всички хора имат умения и търпение за уреждане на възникналите между тях проблеми, затова е добре да се възползваме от възможностите, които ни предлага медиацията – съвременен и демократичен метод за решаване на спорове.

Среща на Строителната Камара и Арбитражен съд ЕИМА

Г-н Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите бе гост в Арбитражен съд ЕИМА. На среща с г-жа Маргарита Рангелова, Председател на АС ЕИМА г-н Бойков представи актуалните въпроси и проблеми, стоящи пред Камарата и нейните членове. Строителите биха имали интерес да получат повече информация относно арбитража и медиацията като алтернатива на дълго протичащото държавно правораздаване.

Кръгла маса на СТПК

По покана на господин Георги Чернев, Председател на Софийска търговско-промишлена камара, госпожа Маргарита Рангелова бе гост на Кръгла маса по въпросите на бизнес климата в столицата, проведена в сградата на Камарата на 8 април т.г.. На ползотворната среща бъдещи партньори на арбитражната институция от бизнес-средите и браншови организации се запознаха с приоритетните дейности на АС ЕИМА. Бизнесът предполага динамичност и бързи решения. Арбитражната институция разполага с добре подготвени експерти и екип, за да е в помощ на бизнеса.

СТПК гостува на АС ЕИМА

Г-н Георги Чернев, Председател на Софийска търговско-промишлена камара посети седалището на Арбитражен съд ЕИМА по покана на г-жа Рангелова. На работната среща бяха обсъдени възможности за добро сътрудничество между двете институции не само в областта на арбитражното производство, но и в обхвата на широките възможности, които предлага Камарата като представител на бизнеса у нас. Съвременният бизнес свят се интересува от арбитраж и медиация като напълно ефективни начини за разрешаване на бизнес-спорове предвид динамичността на търговските отношения.

Среща на АС ЕИМА с австрийски колеги

С г-н Генчо Павлов, ръководител на софийското представителсгтво на австрийската компания CMS Райх-Рорвиг Хайнц, г-жа Маргарита Рангелова обсъди добрите перспективи арбитражната институция да бъде в помощ на чуждестранния бизнес. Подготвените арбитри и експерти с опит в различни области на икономическия и правния живот могат да бъдат от полза при качествено разрешаване на търговски спорове.  Австрийските бизнес партньори могат да разчитат на бързина, качествено правосъдие и прозрачност в арбитражното правораздаване

Арбитражното производство в услуга на чуждестранни партньори


Г-н Венцислав Томов, представител на австрийската  фирма Шонхерр България, една от водещите консултантски фирми у нас, бе гост на Арбитражен съд ЕИМА по покана на Председателя г-жа Рангелова. Представени бяха реалните възможности австрийския бизнес у нас да намери доверен партньор в лицето на АС ЕИМА и надеждна подкрепа в алтернативното разрешаване на търговски спорове. Облекчените процедури, ниските такси и добрата подготовка на кадрите на арбитражно правосъдие са  от полза и за чуждестранния бизнес у нас.

Банковият бизнес с интерес към арбитражното производство

По покана на г-н Димо Спасов, Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие, се проведе кратка работна среща с г-жа Рангелова, Председател на АС ЕИМА.

Г-н Спасов бе запознат с  добрите възможности  арбитражното правораздаване да бъде от полза за бизнеса, както и възможността алтернативните способи за помиряване да са успешен начин при разрешаване на възникнали проблеми в търговския свят.

БАУД се среща с АС ЕИМА

 

В началото на февруари Председателя на Българската асоциация на управляващите дружества г-н Петко Кръстев и Главния секретар на асоциацията г –н Евгений Жишев  посетиха седалището на Арбитражния съд по покана на Председателя г-жа Рангелова.

В началото на февруари Председателя на Българската асоциация на управляващите дружества г-н Петко Кръстев и Главния секретар на асоциацията г –н Евгений Жишев  посетиха седалището на Арбитражния съд по покана на Председателя г-жа Рангелова . На работната среща г-жа Рангелова представи  дейностите на АС ЕИМА, възможността управляващите дружества, както и членове на Асоциацията да бъдат подпомагани в бизнеса от отличните перспективи, които предлага арбитражното производство и медиацията като способи в помощ на бизнеса.

Д-р Михаел Ангерер посети Арбитражен съд ЕИМА

Арбитражен съд ЕИМА посрещна своя високопоставен гост – търговският съветник в Посолството на Република Австрия.

Д-р Михаел Ангерер посети седалището на съда по покана на Председателя г-жа Маргарита Рангелова. На работната среща бяха представени положителните аспекти в арбитражното производство като алтернатива на дълго  протичащо във времето държавно правораздаване. Необходимостта от бърз и ефективен процес се основава на динамично развиващите се търговско-икономически отношения между нашите две страни. Д-р Ангерер привества идеята австрийски инвеститори у нас да бъдат запознати с предимствата на арбитража и медиацията като реални възможности за разрешаване  на спорове в развиващите се търговски отношения.