Тарифа за арбитражните такси и разноски по международни дела

на Арбитражен съд
при Сдружение с нестопанска цел
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“

 

 

Тарифа за арбитражните такси и разноски по международни дела на Арбитражен съд към Сдружение “ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ”(ЕИМА), приета на заседание на Управителния съвет на ЕИМА, състояло се на 25.09.2013г.

 

  1. Арбитражна такса и депозит

 (1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

 (2) „Арбитражна такса“ е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.

 (3) „Депозит“ е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

 

  1. Размер на арбитражната такса

 (1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска (EUR)

Арбитражна такса (EUR)

до 1 000 EUR

150 EUR

от 1 001 EUR до 5 000 EUR

150 + 12% за сумата над 1 000 EUR

от 5 001 EUR до 10 000 EUR

630 + 9% за сумата над 5 000 EUR

от 10 001 EUR до 50 000 EUR

1 080 + 6% за сумата над 10 000 EUR

от 50 001 EUR до 100 000 EUR

3 480 + 4% за сумата над 50 000 EUR

от 100 001 EUR до 200 000 EUR

5 480 + 2% за сумата над 100 000 EUR

от 200 001 EUR до 500 000 EUR

7 480 + 1.5% за сумата над 200 000 EUR

от 500 001 EUR до 1 000 000 EUR

11 980 + 1.2% за сумата над 500 000 EUR

над 1 000 001 EUR

17 980 + 1% за сумата над 1 000 000 EUR

 (2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение “Европейска Институция по Медиация и Арбитраж” (ЕИМА).

 (3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 (4) Български предприятия и фирми, включително тези с преобладаващо чуждестранно участие, които имат седалището си в Република България, плащат таксата в лева, независимо от валутата, в която искът е предявен, като се прилага фиксингът на еврото, определен от Българската народна банка в деня на предявяването на иска.

 Ако по уговорка на страните делото се води на чужд език определената по реда на горната таблица арбитражна такса се увеличава с коефициент 1.2.

 

  1. Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса

 (1) Ако делото се разглежда от един арбитър, се събират 50% от размера на дължимата съгласно т. 2, ал. (1) арбитражна такса.

 (2) При прекратяване на делото на ищеца се връщат:

– 75% от внесените арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е станало преди Решаващият орган да е извършил процесуални действия по подготовка на делото за разглеждане.

 – 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено, след като Решаващият орган е извършил процесуални действия по разглеждането му.

 – 25% от внесената такса при произнасяне по възражението за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението

(3) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства, след като Решаващият орган е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.

 

  1. Арбитражна такса по насрещен иск и възражение за прихващане

 За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

 

  1.  Депозит за арбитражни разноски

(1) Депозитът за разноски се определя от председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж” да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от председателя на Арбитражния съд.

 

  1. Разноски за събиране на доказателства по делото

(1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала в размер, определен от Решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

 

  1. Допълнителни разноски

(1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Арбитражния съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

(3) Предходната алинея се прилага и по отношение на арбитър-чужденец. Разноските за неговото участие (пътни, дневни и квартирни) се внасят предварително в щатски долари от страната, която го е назначила, независимо от изхода на делото. Ако арбитърът-чужденец е председател на Решаващия орган, разноските за неговото участие се внасят и понасят по равно от двете страни, независимо от изхода на делото.

 

  1. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

(3) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

(4) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Тарифата за адвокатските възнаграждения.