УСТАВ

НА АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“

 

 

Свали документ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Към Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (ЕИМА) се създава независима правораздавателна институция – Арбитражен съд, който съкратено се изписва „АС при ЕИМА“.

(2) Седалището на Арбитражния съд (АС при ЕИМА) е в град София 1000, район Триадица, пл.Света Неделя № 16, ет. 3.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 2. (1) Арбитражният съд при „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (АС ЕИМА) разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

(2) Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Арбитражен съд при „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“.

 

СТРУКТУРА

Чл. 3. (1)АС при ЕИМАсе състои от Президиум, Председател, арбитри, Секретариат и Център по медиация. 

(2) АС при ЕИМА има Арбитражна колегия, която се състои от всички арбитри.

(3) АС при ЕИМА разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

 

ПРЕЗИДИУМ

Чл. 4. (1) Президиумът на Арбитражния съд се състои от: Председателя на съда и четирима членове. Те се избират от Управителния съвет (УС) на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ за срок от пет години. Управителният съвет може да прави промени в Президиума в течение на този срок.

(2) Президиумът има следните функции:

– избира и заличава арбитрите;

– взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;

– взема решения относно дейността на съда;

-определя въпросите, които обсъжда Арбитражната колегия с оглед уеднаквяване на практиката на съда.

(3) Президиума заседава веднъж месечно.

(4) За заседанията на Президиума и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от председателя на съда и секретаря. При необходимост решенията се довеждат до знанието на арбитрите и членовете на УС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 5. (1) Председателят се избира и освобождава от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“. Неговият мандат е със срок от пет години.

(2) 
Председателят:

– ръководи дейността на съда и изпълнява функциите, възложени му с Правилника и др.устройствени актове, приети от УС на ЕИМА;

– свиква на заседание Президиума на съда и арбитражната колегия,

– отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“,

– изпълнява решенията на Президиума и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд.

– отчита дейността на съда пред Управителния съвет на всяко тримесечие;

– инициира други форуми и мероприятия с участието на съда;

(3) Решенията на Председателя на Арбитражния съд се изготвят в писмен вид и се подписват от него.

(4)При временно отсъствие или друга обективна пречка, функциите на Председателя се изпълняват от Заместник председател.

(5) Арбитражния съд може да има почетен Председател , който се избира от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“.

Чл. 6. Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.

 

АРБИТРИ

Чл. 7.(1) Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Президиума, взето с тайно гласуване.

(2) По всяко време вписаните арбитри могат да бъдат заличавани: по тяхна молба и в случай, че в момента не са членове на решаващ орган по висящо дело; при смърт; при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си; при груби нарушения на Устава и Правилника на АС при ЕИМА. При наличие на някое от предходните обстоятелства, председателят на съда отправя писмено предложение за заличаване до Президиума.

(3) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни граждани, неосъждани за умишлено престъпление от общ характер, с висше образование, най-малко осем години професионален стаж и високи морални качества. За предходните обстоятелства всеки арбитър подава Декларация до УС на Сдружението преди вписването му. В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство.

(4) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

(5) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до председателя на АС ЕИМА всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

(6) Листите се предоставят на всеки заинтересован и се публикуват в интернет страницата на съда.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АРБИТРИТЕ

Чл. 8. (1) Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.

(2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

 

АРБИТРАЖНА КОЛЕГИЯ

Чл. 9. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

  • взема решения по организационни въпроси на съда;
  • обсъжда отчета на председателя на съда за предходната година и взема решение по него;
  • обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.
  • Решенията на Арбитражната колегия по ал. 1, т. 3 са задължителни за арбитрите, ако за тях са гласували повече от половината арбитри, включени в листата на арбитрите по вътрешни дела.
  • Заседанията на Арбитражната колегия се провеждат най-малко веднъж годишно.

 

СЕКРЕТАРИАТ

Чл. 10. (1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от Секретар/и и други длъжностни лица, назначени от УС на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (ЕИМА) по предложение на Председателя на съда.

(2) Секретарят/секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от Правилника и председателя.

 

ФИНАНСИ

Чл. 11. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по отделна/и банкова/и сметки (в лева и евро, за такси и депозити) на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“, контролирани и управлявани от Председателя на съда и Председателя на Сдружението заедно.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“.

(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начина на възнаграждение на председателя на съда за извършената от тях работа.

 

УСТАВ, ПРАВИЛНИЦИ И ТАРИФИ

Чл. 12. Уставът на Арбитражния съд, Правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и възнагражденията на арбитрите и др. документи относно съда, се приемат и изменят от Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж”.

 

 

Настоящия Устав е приет на заседание на Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ на 25.09.2013 г. и е изменен с Решение от 31.01.2017г.