Тарифа за арбитражните такси и разноски

на Арбитражен съд
при Сдружение с нестопанска цел
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“

 

Приета на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел ”Европейска институция по медиация и арбитраж”, състояло се на 25.09.2013г.

 


Чл. 1. Арбитражна такса и депозит
(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

(2) „Арбитражна такса“ е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.

(3) „Депозит“ е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

 

Чл. 2. Размер на арбитражната такса.

 (1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска (BGN)

Арбитражна такса (BGN)

 

до 10 000

700 лева

от 10 001

до 50 000 лева

700 + 3.5% за сумата над 10 000 лева

от 50 001

до 100 000 лева

2 100 + 2.5% за сумата над 50 000 лева

от 100 001

до 500 000 лева

3 350 + 2.2% за сумата над 100 000 лева

от 500 001

До 1 000 000 лева

12 150 + 1.7% за сумата над 500 000 лева

Над 1 000 000

 

20 650 + 1.3% за сумата над 1 000 000 лева

 (2) Арбитражната такса се намалява с 30% ако делото се разглежда от един арбитър, освен когато се дължи минималната такса.

 (3) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение с нестопанска цел ”Европейска институция по медиация и арбитраж”.

 (4) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 (5)По ускорени производства се събира арбитражна такса в размер на  80 (осемдесет) % от таксата, определена в чл. 2, ал. 1 от Тарифата за арбитражните такси и разноски.

 

Чл. 3. Частично връщане на арбитражна такса

 (1) При прекратяване на делото на ищеца се връщат:

  1. 75% от внесената арбитражна такса и депозит, ако прекратяването е преди да са извършени процесуални действия по подготовка на делото за разглеждане;
  2. 50% от внесената арбитражна такса, независимо от основанието за прекратяване на делото, но след като Решаващият орган е извършил процесуални действия.
  3. 25% от внесената арбитражна такса при произнасяне по възражение за некомпетентност с решението по делото, при прекратяване на производството по евентуален иск или евентуално възражение за прихващане, постановени при решаване на делото, както и когато страните са поискали прекратяване в срока за постановяване на решението.

 (2) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер, както и когато ищецът е оттеглил иска или бездейства след като решаващия орган е постановил предварително решение, обуславящо изцяло изхода на делото.

 (3) Молбата за връщане на таксата следва да бъде подадена в срок до два месеца от постановяване на определението за прекратяване.

 (4) Определението за връщане на арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван – от Председателя на Арбитражния съд.

 (5) При ежемесечно депозиране на над 3000 иска от един и същ ищец с цена на иска до 10 000 лева всеки един от тях, арбитражната такса за водене на всеки отделен иск е в размер на 20.00 лева.

 

Чл. 4. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

 За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

 

Чл. 5. Депозит за арбитражни разноски

 (1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.

 (2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той разпорежда връщане на неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд.

 

Чл. 6. Разноски за събиране на доказателства по делото

 Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.

 

Чл. 7. Допълнителни разноски

 Страната, която е посочила друго място за провеждане на заседанията на Решаващия орган, което е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в посоченото място, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

 

Чл. 8. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

(3) При спогодба разноските остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго.

(4) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Тарифата за адвокатските възнаграждения.