Тарифа за медиационните и помирителни такси

Центъра за медиация към Арбитражен съд при Сдружение с нестопанска цел
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“Свали документ 

1. Центърът за медиация към Арбитражен съд към „Европейскa Институция по Медиация и Арбитраж” /АС ЕИМА/ събира такси за доброволно споразумяване чрез помирител, която се определя по следния начин:

а) при подаване на заявление за започване на производство по доброволно споразумяване чрез помирител, заявителят/ите внася/т регистрационна такса в размер на 50 лева. Тя покрива административните разходи на АС ЕИМА за първоначална обработка на заявлението за помирение, организиране на подготвителните действия преди провеждането на медиацията, подготовката и изпращането на съпроводителни писма с книжата и др.

б) такса за провеждане на медиация – включва всички административни разходи на Центъра за медиация за провеждането на процедурата по медиация, възнаграждението и разходите на медиатора, предоставяне на зала за провеждане на помирение, осигуряване на допълнителни технически средства за изготвяне и разпечатване на евентуално споразумение и др..

  1. Таксата за медиация се определя въз основа на почасова ставка.
  2. При спорове с имуществен интерес до 20 000 лева, размера на таксата за един час медиация е 50 /петдесет/ лева.
  3. При спорове с имуществен интерес над 20 000 лева, размерът на таксата за един час медиация е 80 /осемдесет/ лева.
  4. При спорове с много малък или със значителен имуществен интерес, с изключителна сложност на правната и фактическа обстановка, при участие на повече от един медиатор, се събира допълнителна такса в размер на 50% от размера на таксата за един час медиация при съответния имуществен интерес.

в) депозит за разноски – включва пощенски, куриерски и други разходи за призоваване и съобщения до страните, за връчване на книжа, за допълнителнитехнически услуги, като копиране, сканиране, принтиране, превод, за издаване на удостоверения и други.

 

2. Със заявлението заявителят внася регистрационната такса от 50 лева и депозит за разноски в размер на 50 лева.

 

3. (1) Преди започване на процедурата по медиация, страните трябва да внесат първоначална такса за медиация за два часа медиация при съответния имуществен интерес не по-късно от два дни преди започване на медиацията. Таксата не подлежи на връщане. Тя включва времето за провеждане на общи срещи и индивидуални срещи, които медиаторът може да насрочи със страните.

(2) След първите два часа медиация медиаторът провежда консултации със страните за предполагаемите часове, които са необходими за успешното приключване на медиацията. Страните заплащат предварително таксата за медиация съгласно така направената преценка. Ако предплатената такса надвишава реално дължимата сума, тя се връща на страните.

(3) След приключване на помирителното производство, неусвоената сума от депозита за разноски се връща на страната/страните, които са ги внесли. Депозитът за разноски покрива всички разноски на Центъра за медиация, които се правят по всяко помирително дело.

(4)При надвишаване на първоначално внесената сума за разноски, Секретариатът уведомява страните. Прави се преценка на разходите от медиатора след консултации със страните. Страните заплащат така определените разходи след направената преценка най-късно 24 часа преди следващата среща в деловодството на АС ЕИМА.

 

4. При успешно приключване на процедурата със споразумение (спогодба), която ще бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия, страните дължат окончателна такса в размер на 50 % от арбитражната такса, посочена в т.2, ал.1 от Тарифата за арбитражни такси и разноски на АС ЕИМА.

 

5. При отказ на една от страните или на двете страни от провеждане на медиация, съобщен писмено на Центъра за медиация най-малко 2 дни преди насрочената среща по медиация, на страните се връща 50% на внесената такса за медиация, заедно с внесения депозит за разноски, с изключение на сумите, които вече са изразходвани от него за подготовка на медиацията.

 

Тарифата е приета с Протокол от 25.09.2013 г. на Управителния съвет на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж”, изменен на 28.03.2014г. и влиза в сила веднага и е неразделна част от Правилник за помирение на Арбитражен съд към Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж”.