ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
НА МЕДИАТОРИТЕ И АРБИТРИТЕ

В АРБИТРАЖЕН СЪД
ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

 

 

Раздел І

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Чл. 1. (1) Етичните правила за поведение арбитрите, медиаторите, членовете на Президиума, Председателя, зам.-председателя и секретариата при Арбитражен съд ЕИМА се основават на следните основни ПРИНЦИПИ:

– НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ;

– ПОВЕРИТЕЛНОСТ;

– КОМПЕТЕНТНОСТ;

– ОТГОВОРНОСТ;

– ЧЕСТНОСТ;.

(2) Етичните правила служат за ръководно начало в професионалното, обществено и лично поведение на арбитъра, медиатора, членовете на Президиума, Председателя, зам.председателя и служителите в Секретариата на Арбитражен съд ЕИМА с цел запазване авторитета, престижа и доброто име на Арбитражен съд ЕИМА и на Сдружение ЕИМА.

(3) Етичната отговорност по Правилата за поведение ангажира арбитъра или медиатора от момента на вписване в списъка на арбитрите и медиаторите в АС ЕИМА. За Председателя и зам.-председателя на АС ЕИМА тази ангажираност влиза в сила от деня на избирането му на тази длъжност. За лицата от Секретариата задължението влиза от момента на сключване на договор със Сдружение ЕИМА.

Чл. 2. (1) Арбитрите, медиаторите, членовете на Президиума, Председателят и зам-председателят на АС ЕИМА и длъжностните лица в Секретариата на съда при изпълнение на дейността си и в горепосоченото си качеството се подчиняват на конституционните и законови разпоредби, установени в РБългария, на възприетите морални норми в обществото и нормите за добро поведение и на Етичните правила за поведение на медиатори и арбитри в Арбитражен съд ЕИМА.     

(2) Арбитрите, медиаторите, членовете на Президиума, Председателят и зам.-председателя на АС ЕИМА, лицата от Секретариата на съда са независими, обективни и безпристрастни в своята професионална дейност и в това има качество.

(3) В качеството им на арбитър, медиатор, член на Президиума, Председател и зам.председател на АС ЕИМА или лице от Секретариата на АС ЕИМА е недопустимо:

– да имат какъвто и да е личен интерес при разглеждането и решаването на делата, в които участват, както и използването на информация, получена в това им качество за лична полза или в полза на трети лица;

– да имат финансова ангажираност, която би попречила за съвестното изпълнение на функциите и задълженията им;

да имат политически, обществени и лични пристрастия, които биха влияли върху ангажираността и дейността им;

– да приемат облаги или материални подаръци, както и да се ангажират с услуги, даване на консултации и правни съвети на страна по делото, нейни близки, представители, включително и чрез трети лица – посредници.

Чл. 3. При осъществяване на дейността им, когато е налице конфликт между изискванията на тези Етични правила и изискванията на други етични правила/кодекси, с които е обвързано лицето, се спазват настоящите Етични правила.

Чл. 4. Лицата по чл.1 не могат да използват името и авторитета на арбитражната институция за задоволяване на собствени интереси или интереси на свои близки.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

Правила на професионално поведение

Общи правила

Чл.5. Лицата по чл.1, които участват в производството или са запознати с документи и факти от него, са длъжни да пазят в тайна сведенията, коитоса им станали известни по повод арбитражното или помирително производство.

 

Правила за професионално поведение на арбитри и медиатори в АС ЕИМА

Чл.6. Преди участие в помирително или арбитражно дело, арбитрите или медиаторите попълват декларация за безпристрастност по образец, която е неразделна част от документацията по делото.

Чл. 7. За избягване на всякакви съмнения относно наличието на личен интерес от изхода на дадено арбитражно или помирително дело, НЕ СЕ ДОПУСКА:

  1. участие като арбитър или медиатор на лице, което е: страна по делото, представител на страна по делото, роднина на страна по делото или на нейни представители; когато представител на една от страните и арбитър работят в едно и също адвокатско дружество или друга форма на сдружаване или сътрудничество;
  2. участие на арбитри или медиатори, които са свързани помежду си с родствени връзки;
  3. участие на арбитри, които преди определянето им за арбитри или медиатори по конкретно дело, са оказвали правна помощ или са имали отношение към икономическата дейност на страна по това дело във връзка с правоотношения, които изцяло или отчасти са предмет на делото;
  4. участие на арбитри или медиатори, които имат други общи интереси със страна по делото или нейни представители;
  5. участие на арбитри или медиатори, които са били свидетели, частни експерти или експерти;

Чл.8. При приемането на избора или назначението си, арбитрите са длъжни да разкрият всички обстоятелства, които при обективна и добросъвестна преценка биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната независимост и безпристрастие.

Чл.9. Всяка страна в производството може да направи отвод на арбитър, на зам. арбитър или на председателя на решаващия състав, ако съществуват данни, че те лично, пряко или косвено са заинтересувани от изхода на делото и/или ако са налице обстоятелства по чл.7.

Чл. 10. (1)В хода на производство арбитрите и медиаторите са длъжни да приемат страните равнопоставено и да имат еднакво отношение и поведение към тях.

(2) До приключване на производството с окончателен акт, арбитрите и медиаторите следва да се въздържат от нерегламентирани отношения със страните по делото или техните представители, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие.

(3) По време на заседания, както и на инициирани срещи, арбитрите и медиаторите са длъжни да се въздържат от неуместно и лошо поведение, критики, лични оценки и даване на приоритет на някоя от страните.

(4) Арбитрите и медиаторите са задължени да не бавят умишлено производството, добросъвестно да изпълняват задълженията си и да се водят от принципите за бързина и ефективност при решаване на водените от тях дела.

Чл. 11. В случай на опит или въздействие върху арбитрите в арбитражното производство или върху медиаторите в процедурата по медиация по повод съответното производство, те са длъжни незабавно да информират Председателя или зам.-председателя на АС ЕИМА и да се отведат. В случай, че не направят това, ще се счита че е налице нарушение по чл.7 ал.2 предл.последно от Устава на АС ЕИМА.

Чл. 12. (1) Арбитърът и медиаторът са длъжни да пазят търговската тайна на страните, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на делата.

(2) Арбитрите и медиаторите са длъжни да пазят в тайна обсъжданията и разискванията по всички въпроси, свързани с производството.

(3) Арбитрите и медиаторите съдействат за подобряване и запазване на добрите отношения между страните.

 

Правила за професионално поведение на Председателя и зам-председателя на АС ЕИМА

Чл. 13 (1)Председателят и зам-председателят на АС ЕИМА работят за изграждане и поддържане на доброто име на Арбитражен съд ЕИМА. В своята дейност те се ръководят от принципите на независимост, лоялност, отговорност, зачитане на професионалното и лично достойнство.

(2) При извършване на своята представителна дейност Председателят и зам-председателят са длъжни да спазват общоприетите норми на поведение в обществото.

(3) В случай на нарушаване на настоящите Етични правила се сезира Президиума. Председателят присъства на задседанията на Президиума без да участва при вземането на решения.

Чл. 14. (1) В случай на личностен конфликт между колеги – арбитри или медиатори, Председателят и зам.председателят решават въпроса обективно, а при необходимост го отнасят до Президиума.

(2) Председателят и зам.председателят съдействат за повишаване на квалификацията на арбитрите и медиаторите.

 

Правила за професионално поведение на членове на Президиума на АС

Чл. 15.(1) Членовете на Президиума на АС ЕИМА се ръководят от общоприетите правила за добро поведение, морал и лична отговорност.

(2) Членовете на Президиума са длъжни да пазят в тайна обсъжданията в заседанията на органа, както и информация относно дела, станали им известни по повод и в изпълнение на функциите им като членове на Президиума.

(3) Те са длъжни да разглеждат и решават обективно и безпристрастно всеки въпрос, отнесен до компетентността им.

Чл. 16. (1) Членовете на Президиума присъстват на месечните заседания на органа. В случай на неотложни ангажименти, които налагат отстъствието им, те са длъжни да уведомят Председателя на АС ЕИМА за това предварително.

(2) При системно нарушаване на ангажиментите им като членове на този орган, Предедателята на съда отнася въпроса до Управителния съвет на Сдружението.

 

Правила за професионално поведение на лица от Секретариата на АС ЕИМА

Чл. 17 Служителите от Секретариата на Арбитражен съд ЕИМА с поведението си на работното място и в обществото, съдействат за издигане на престижа на институцията.

Чл. 18. Недопустимо е служителите на Секретариата да приемат облаги, дарове, услуги или ангажименти от страна по делото, нейни представители, включително и чрез трети лица.

Чл. 19. Служителите на Секретарията на АС ЕИМА са длъжни да не разгласяват информация, която им е станала известна при и по повод изпълнение на дейността им в съда.

 

 

Раздел ІІІ

КОНТРОЛ

Чл. 20. (1) Арбитрите и медиаторите са задължени да разкриват всички обстоятелства, които биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната безпристрастност и независимост.

(2) Арбитрите и медиаторите имат задължението по ал. 1 и в случаите, когато обстоятелствата, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие настъпят след определянето им като арбитри или медиатори.

Чл. 21. (1) В случай на нарушение на Етичните правила, Председателят на Арбитражния съд ЕИМА уведомява Президиума на АС ЕИМА, който взема решение.

(2) За случая се уведомява и Арбитражната колегия на Арбитражен съд ЕИМА.

Чл. 22. При сериозно нарушаването на настоящите правила, Президиумът на АС ЕИМА може да заличи арбитъра или медидатора от списъка на арбитрите или медиаторите.

 

Настоящите Етични правила са приети с Решение на Управителния съвет на Сдружение „Европейска институция по медиация и арбираж“ от 15 ноември 2013 година и влизат в сила от същата дата.