Органи и документи

 

Органи

Арбитражният съд при ЕИМА се състои от Президиум, Председател, арбитри и секретариат. АС при ЕИМА има Арбитражна колегия, в която участват всички арбитри.

 

Президиум
Президиумът на Арбитражния съд се състои от: Председател на съда и четирима членове. Те се избират от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ за срок от пет години.

Президиумът заседава веднъж месечно. Този орган избира и заличава арбитрите, взема решения относно дейността на съда, определя въпросите, които обсъжда арбитражната колегия с оглед уеднаквяване на практиката на съда.

 

Председател
Председателят се избира и освобождава от Управителния съвет на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“. Неговият мандат е със срок от пет години.

Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина. Председателят свиква на заседание на Президиума на съда и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и Управителния съвет на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“, изпълнява решенията на Президиума и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд.

Арбитражния съд може да има почетен Председател, който се избира от Управителния съвет на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“.

 

Арбитри
Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Длъжни са да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

 

Арбитражна колегия
Арбитрите образуват арбитражна колегия, която взема решения по организационни въпроси на съда, обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.

 

Секретариат
Канцеларията на Арбитражния съд се състои от Секретар и други длъжностни лица, назначени от УС на Сдружение „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (ЕИМА) по предложение на Председателя на съда.

Секретариатът на съда организира деловодството, води кореспонденцията на съда и извършва онези действия по делата, които са му възложени от Правилника и Председателя.

 

Документи

Устав на Арбитражен съд към ЕИМА
Правилник на Арбитражен съд към ЕИМА
Тарифа на арбитражните такси и разноски
Тарифа за арбитражните такси и разноски по международни дела на Арбитражен съд към ЕИМА
Правилник за помирение на Арбитражен съд към ЕИМА
Тарифа за медиационните и помирителни такси на Арбитражен съд към ЕИМА