Нормативна уредба

1. ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ – намира приложение и за спорове, възникнали на територията на страната.

2. ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА – устройствен и процесуален закон, който урежда приложното поле, същността и процедурата на медиацията.

3. НАРЕДБА №2 / 15. 03. 2007г – издадена от Министерсвото на правосъдието – урежда реда и условията за одобрение на органите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори, ред за вписване;процедури и етични правила за поведение на медиаторите.

4. ГПК–01. 03. 2008г – очертава ясно мястото на медиацията в процесуалното право като дава възможност чрез медиация да се решават гражданско-правни въпроси.

5. Нюйоркска конвенция

6. Държави, присъединени към Нюйоркска конвенция

7. Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж