За нас

 

 

Арбитражният съд към Европейска Институция по Медиация и Арбитраж (ЕИМА) е организация с нестопанска цел – недържавно (обществено) aрбитражно учреждение – с главен офис в град София, Република България и представлява професионално обединение на юристи и експерти в различни области на икономическия живот, което осигурява специализирана върховна проява на диспозитивното начало в гражданския процес.

Приоритетна ос в дейността на Арбитражния съд е разрешаването на спорове и преодоляването на конфликти чрез медиация, арбитраж и други алтернативни способи.

Арбитражният съд към Европейска Институция по Медиация и Арбитраж за кратко време се утвърди като една от най-влиятелните правораздавателни институции в Република България, чиято правна практика се ползва с авторитет сред представителите на стопанската дейност и правната професия, защото предлага качествена и ефективна процедура за разглеждане и решаване на граждански и търговски спорове.

Арбитражът е механизъм за разрешаване на спорове, който е на разположение на страните, както при вътрешни, така и при международни спорове.

Страните не винаги са удовлетворени от начина на решаване на споровете им от държавните съдилища. В много юрисдикции това отнема твърде много време и е една формална интелектуална дейност, проведена далеч от проблемите на  страните.

При международните спорове, когато една от страните не може да убеди другата страна да приеме нейните съдилища, арбитражът може да бъде привлекателно, ако не и необходимо разрешение.

При държавния съд важи триинстанционното разглеждане на делата, а при арбитражния съд спорът се решава само от една инстанция с окончателно решение, което влиза в сила при съобщаването му на страните по спора.

Като резултат на адекватен и навременен отклик на новите условия за правораздаване в Република България, УС на Сдружение  „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ (ЕИМА) прие Устав и Правилник, съобразени с  най-новите разпоредби на ЕС и приложими, както по международни, така и по вътрешни спорове.

Същевременно Арбитражен съд ЕИМА е активно ангажиран в усъвършенстване на законодателството в областта на арбитража, използвайки световния опит, но и съхранявайки традициите и постиженията на българското правораздаване и е в непрекъснато взаимодействие с държавните институции и  неправителствения сектор в тази област.

Арбитражен съд ЕИМА се опира на независими, безпристрастни и достойни съдии и експерти, които работят стриктно, спазвайки Конституцията и законовите норми, подчинявайки се на правилата за професионална и човешка етика.

Неразривна част от дейността на съда е непрекъснатото насърчаване и подпомагане обучението и специализацията  на кадрите му за повишаване нивото на работата им като посредници и помирители и привличането на наши и международно доказали се експерти в различни области като право, икономика, финанси, морско дело, медицина, образование, патенти и др.