ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО,
формулирани накратко са:


1. АРБИТРАЖЪТ Е ПО-БЪРЗ
Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие. Добросъвестната и изправна страна по договора ще избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина. Арбитражното производство е едноинстанционно. Арбитражното решение не подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.


2. АРБИТРАЖЪТ Е ПО-МАЛКО НАТОВАРЕН ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СЪДИЛИЩА
Насрочването на заседанията става с оглед нуждите на делото, а не с оглед натовареността на институцията.


3. АРБИТРАЖЪТ Е ПО-ЕВТИН
Размерът на арбитражната такса винаги е по-нисък от фиксираната 4% съдебна такса за първа инстанция и евентуално допълнителни 4% за въззивна и касационна инстанции. Особено важно е, че разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.


4. АРБИТРАЖЪТ Е КОНФИДЕНЦИАЛЕН
Публичното разглеждане на делото излага на показ отношенията между спорещите страни и неизбежно води до влошаване, а често и до прекратяване на търговските връзки помежду им. Разрешаването на спора чрез арбитраж дава по-добра възможност да бъдат запазени добрите търговски връзки между страните, тъй като заседанията в арбитражното производство се провеждат само с участието на страните, които единствено имат право на достъп до арбитражното дело.


5. СТРАНИТЕ ИЗБИРАТ АРБИТРИТЕ
В арбитражното производство всяка от спорещите страни избира по един арбитър, а последните избират председател на решаващия състав. Възможно е страните да се споразумеят делото да се гледа и реши от едноличен арбитър, което ще поевтини процеса. Посочването на арбитър/и може да се извърши още с договора – при избора на арбитраж. Всичко това повишава доверието към решаващия орган и дава възможност да бъдат привлечени най-добрите специалисти в съответната област, което обезпечава постановяването на компетентно и правилно решение. Тъй като и двете страни доброволно са се подчинили на арбитраж, по-голяма е вероятността те да запазят добрите си делови връзки в бъдеще.


6. СТРАНИТЕ ИЗБИРАТ ПРОЦЕДУРАТА
Страните могат да се споразумеят и относно процедурата, по която да бъде разгледано делото им в зависимост от спецификата на правния спор и това може да стане както със самия договор, така и след започване на производството. Това означава, че те могат да поискат делото да се гледа по правила, които се отклоняват от тези, предвидени в Правилника на АС, но са по-подходящи за конкретния случай. При липса на договорени правила, се прилага процедурата на Правилника на АС, която страните могат да променят и в хода на самия процес чрез писмено споразумение.


7. АРБИТРАЖНОТО РЕШЕНИЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА И В ЧУЖБИНА
Арбитражните решения са окончателни, отличават се със стабилност и подлежат на принудително изпълнение.
Изпълнението на арбитражните решения в чужбина е облекчено в значителна степен от Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж. Признаването и изпълнението на съдебните решения в чужбина е подчинено на процесуалните правила на всяка отделна държава.


8. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД.
Арбитражните решения могат да бъдат оспорени с искане за отмяна пред Върховния касационен съд на изключително ограничени основания по чл. 47 ЗМТА, които най-общо се свеждат до:
а) липса или недействителност на арбитражното споразумение между страните;
б) предметът на спора не е подлежал на арбитраж или арбитражното решение противоречи на обществения ред на Република България;
в) нарушения при провеждането на арбитражната процедура. Проверка по същество на арбитражното решение е изключена. Това гарантира стабилността на арбитражните решения, които не са изложени на риска от недобросъвестно оспорване и спиране на изпълнението, а от друга страна дава възможност за контрол от най-висшата съдебна институция, когато са налице изключително сериозни основания за това.


ИЗВЪН КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД СА СПОРОВЕТЕ ЗА:
• вещни права или владение върху недвижим имот;
• трудови спорове и дела за издръжка;
• публичноправни спорове, касаещи валидността или нарушение на административни актове.

ОСНОВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА АРБИТРАЖЕН СЪД ЕИМА
Арбитражният съд разглежда споровете, когато споразумение предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се разреши от АС ЕИМА и ответната страна не възрази в срока за отговор.
На този етап арбитражът намира приложение основно в частното право и най-вече в областта на търговско-правните спорове. Той е уреден в действащото ни законодателство – Закона за международния търговски арбитраж, Гражданско-процесуалния кодекс и др. У нас е известен най-вече в лицето на две арбитражни институции, създадени преди промените в обществените и икономически условия през 1989г. Днес вече има възможност субектите да избират между няколко арбитражни институции, като преценяват качествата на арбитрите и експертите в тях, както и капацитета им да осигурят бързо и удобно изпълнението на арбитражната процедура.
Арбитражната колегия при Арбитражния съд към ЕИМА е колектив от независими, безпристрастни и достойни арбитри и експерти с богат професионален опит и добро име в професията и обществото.
Арбитражният съд при ЕИМА е ситуиран на изключително удобно място в центъра на столицата – площад „Св. Неделя” и разполага със зали и достатъчна материална и кадрова обезпеченост за организиране и обслужване на арбитражното производство, както и на медиация и др.контакти в помощ на бизнеса.


Накратко, обобщени и доказани предимствата на арбитражното пред съдебното производство са:


БЪРЗИНА, КАЧЕСТВО, ПРОЗРАЧНОСТ, ИКОНОМИЧНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ