АРБИТРАЖНА КОЛЕГИЯ
НА АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ
„ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“
МАРГАРИТА РАНГЕЛОВАМАРГАРИТА РАНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ ЕИМА

Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.
Адвокат в САК от 1981г.


ДРАГИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВДРАГИЯ ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВ – ДОКТОР ПО ПРАВО

Завършил Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“,гл. асистент по гражданско и семейно право в СУ „Климент Охридски“(1985г. – до момента).Адвокат в САК от 1995г. със специализация в облигационно, вещно, конкурентно право. Районен съдия в РС-Раднево (1981-1985г.)Народен представител в XXXVI Народно събрание (1991 – 1993г.)
Заместник-министър в Министерство на правосъдието (1994г.) Член на Комисията за защита на конкуренцията (1998 – 2003 г.).Има специализации в Япония, Унгария, Белгия, Словения, Турция, Гърция и др.


ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВАТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА – ДОКТОР ПО ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Адвокат в САК от 1992г. със специализация в областта на търговско и гражданско право, граждански процес.Преподавател по Гражданско процесуално право в Юридически факултет на РУ „Ангел Кънчев“.Ползва немски, английски и руски език.


РУМЕН ПЕТРОВ РАЙКОВСКИРУМЕН ПЕТРОВ РАЙКОВСКИ -ДОКТОР ПО ПРАВО

Завършил Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1994г. със специализация в търговско, банково и наказателно право.Докторант и защита на дисертационен труд и степен, Съвет по криминологически изследвания (1986-1987).
Районен прокурор на I-ва прокуратура – София (1987-1988г.)Съветник на Комитета по правата на човека (1989-1990г.)Стипендиант на НАТО и Института по Правата на човека при Католическия университет в Лион, Франция (Диплом за задълбочени познания).
Началник управление „Западна Европа, САЩ, Канада, Израел“, МВнР (1992-1993г.)Адвокат на Хиосбанк – София (1993-1994г.)Изпълнителен директор на МБИР.Хоноруван преподавател по Криминология и Основи на правото в УНСС (1998г. – до момента).Ползва френски, испански, английски, руски език.


ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАТЕВГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАТЕВ

Завършил Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1979г. със специализация в наказателното и търговското право.Бил е следовател.Член на Висшия съдебен съвет (2007-2012г.)


ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХАДЖОВАДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХАДЖОВА

Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1980г. със специализация в гражданско и търговско право.


КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВАКРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК със специализация в гражданско, търговско, транспортно и застрахователно право.


ЛЮБА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАЛЮБА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА

Адвокат в САК от 1994г. със специализация в гражданско, търговско и административно право.Юрисконсулт при ЦКС (1981-1988г.)Главен юрисконсулт в „HERZ Rent-a-car-България“ (1988-1989г.).Главен юрисконсулт в Балкантурист (1989-1990г.).Учредител на Първа адвокатска къща (1990-2005г)


ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДУДОЛЕНСКИВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ДУДОЛЕНСКИ

Завършил Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1992г. със специализация в гражданско, административно и наказателно право.Директор Дирекция в Областна администрация София-град (2002 – 2005г.)КМЕТ НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ (2005 – 2007Г.


ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА–НЕДЯЛКОВАЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА–НЕДЯЛКОВА

Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1978г. със специализация в областта на гражданското право и процес, търговско, банково и дружествено право.Преподавала „Основи на правото“ в УНСС.Член на Висшия контролен съвет на адвокатурата.Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.


МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВАМАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА

Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.Адвокат в САК от 1979г. със специализация в гражданско, търговско, административно право.Била е член на работна група по изготвяне на Закона за медиацията.Била е два мандата член на САС и един мандат на ВАС като резервен член. Вписана като представител по индустриална собственост в регистъра на представителите.Вписана като представител на редица известни български и чуждестранни търговски марки.Има сертификат за проведено обучение в областта на защитата на правото на справедлив процес (граждански и административен) и на мирно ползване на собствеността пред Европейския съд по правата на човека – Страсбург.


СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВАСВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА

Адвокат в САК от 1979г. със специализация по гражданско право и търговско право.Юрисконсулт в ДСО „Софстрой“ (1975-1979г.)


СИЛВИЯ ИВАНОВА ЧЕРЕШЕВА–СТАНЧЕВАСИЛВИЯ ИВАНОВА ЧЕРЕШЕВА–СТАНЧЕВА

Адвокат в САК от 1995г.със специализация в гражданско, търговско, конкурентно право, регулиране на търговски отношения на съобщителния пазар (телекомуникации и пощи), инвестиционен процес, обществени поръчки.Главен юрисконсулт и Директор Дирекция „Правна“ в Министерство на съобщенията, Асоциация „Съобщения“, Комитет по съобщения и информатика (1982-1991г.)Ръководител „Договорно-правно управление“ на БТК ЕАД (1991-1995г.)Участия в лекционни курсове, конференции и семинари за представяне хармонизацията на българското законодателство в съответствие с Европейската регулаторна рамка.Участие в разработване на проекти за законови и подзаконови актове в областта на далекосъобщенията.Ползва английски, руски, френски език.


ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРОЗДЕВДИМИТЪР ИВАНОВ ГРОЗДЕВ

Адвокат в Адвокатска колегия – Стара Загора от 2001г. със специализация в гражданско и търговско право.


МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВАМАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

Адвокат в САК от 1997г. със специализация в облигационно и строително право.


СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВСТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ

Адвокат в САК от 2002г. със специализация в областта на гражданско и административно право.


АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛАЗАРКОВАЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛАЗАРКОВ

Адвокат в САК от 2004г. със специализация по гражданско и търговско право.


ВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВ

Адвокат в Адвокатска колегия – Габрово от 2002г.със специализация в гражданско и търговско право.


АДРЕАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВААДРЕАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

Работи в Motor Insurance Company в областта на международната ликвидация, базираща се на Вътрешните правила на Системата „Зелена карта“;Работи в ЗПАД „Булстрад“ в областта на маркетинг в застраховането и в ЗАД „Алианц България“, където създава Дирекция „Зелена карта“.Притежава познания в автомобилното и имуществено застраховане, международното право и по-специално Европейските автомобилни Директиви и Конвенции в областта на автомобилното застраховане.Специализирала е в Малта и Лондон.Член е на the Charter Insurance Institute – Dip CІІ.Един от създателите на Образователния Център към Асоциация на българските застрахователи.Редактор на учебници по застраховане и застрахователно право към АБЗ, преподавател по застраховане към Института на дипломираните финансови консултанти


ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ

Адвокат в Адвокатска колегия – Бургас от 1993г. със специализация в гражданско, търговско и административно право.