ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Като считаме, че бързината, икономичността и ефективността при решаване на бъдещи търговски спорове са от съществено значение и интерес за вас, предлагаме ви да уговаряте арбитраж със следната арбитражна клауза:

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до неговото тълкуване, попълване на празноти, недействителност, изпълнение и прекратяване, както и приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражния съд при Европейска институция по медиация и арбитраж – гр. София, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.”