Арбитражен съд към Сдружение с нестопанска цел „Европейска Институция по Медиация и Арбитраж“ ви гарантира високо качество при решаването на граждански и търговски спорове между страни, физически или юридически лица, както с местожителство и седалище в Република България, така и в чужбина.

Арбитражът е проява на недържавно, доброволно, договорно, частно правораздаване, а арбитражното производство е несъдебен исков процес, основан на договор за арбитраж. Правните последици на арбитража обаче са процесуални и са приравнени с тези на съдебното решение.

Целта е да осигури бързина и високо качество при решаването на вътрешни и международни правни спорове от независима правораздавателна институция като алтернатива на тромавото съдебно производство.

Експертното решение се осъществява с помощта на трето независимо и неутрално лице, което притежава компетентност по материята, а именно Арбитражен съд ЕИМА.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, АС при ЕИМА обявява, че всички книжа и кореспонденция до съда и по конкретни арбитражни дела може да се подава по електронен път, като след администриране Секретариатът на АС при ЕИМА ще ПОТВЪРЖДАВА получаването и ще връща на изпращача сканиран документ с вх.номер и дата на получаване по ел.път.